Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Մհեր Եղիազարյան

Մհեր Եղիազարյան

Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ

(0223) 2-36-63, 2-73-37 (+374223)2-32-40

Կենսագրություն

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

1959թ.,  03.մարտի ք. Երևան

Կրթություն

1965-1975թթ.-Երևանի N 117 միջնակարգ դպրոց

1975-1980թթ.-Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ, տնտեսագիտական ֆակուլտետ

Աշխատանքային գործունեություն

1980-1989թթ.-Աբովյանի շրջ. Արզնիի սովխոզ՝ տնտեսագետ

 1989-1996թթ.-Աբովյանի շրջխորհրդի գործկոմ՝ սոցապ բաժնի վարիչ

1996-1999թթ.-ՀՀ Կենսաթոշակային հիմնադրամի Աբովյանի տարածքային կենտրոն՝

 տնօրենի տեղակալ

1999թ.-ՀՀ Կոտայքի  մարզպետարանի   գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ

Քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանը

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի խորհրդական

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի երեք որդի

Գործառույթներ / իրավասություններ

Վարչության պետը՝
ա) ապահովում է Մարզպետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացմանն ուղղված աշխատանքների կատարումը.
բ) ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Մարզպետին վերապահված լիազորությունների իրականացման կազմակերպումը և Մարզպետի գործունեության օպերատիվությունն ու արդյունավետությունը.
գ) մշակում է առաջարկություններ համապատասխան բնագավառին առնչվող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրառման պրակտիկայի և կատարելագործման վերաբերյալ.
դ) մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի մշակմանը և կազմմանը.
ե) ապահովում է Մարզի գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքի և կատարման որակի հսկողության աշխատանքները.
զ) համակարգում է Մարզի տարածքում ջրատնտեսական և ոռոգման կազմակերպությունների գործունեությունը.
է) ապահովում է Մարզի անասնաբուժական կանխարգելիչ միջոցառումների ընթացքի և կատարման որակի հսկողության աշխատանքները.
ը) ապահովում է մարզային նշանակության ոռոգման ցանցերի կառուցման, պահպանման և շահագործման աշխատանքները, միջոցներ է ձեռնարկում հանրապետական նշանակության ոռոգման համակարգերի նպատակային շահագործման ուղղությամբ.
թ) ապահովում է Մարզի գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների, մոլախոտերի դեմ պայքարի, կարանտինային պահանջների կատարման և ագրոկանոնների պահպանմանն ուղղված աշխատանքները.
ժ) ապահովում է Մարզի տարածքում անասնաբուժական ծառայության, հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման և կենդանիների հիվանդությունների կանխման ու վերացման աշխատանքները.
ժա) աջակցում է գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններին, ագրարային ոլորտի տնտեսվարող այլ սուբյեկտներին` արտադրության կազմակերպման և զարգացման գործում.
ժբ) ապահովում է Մարզի տարածքի սերմնաբուծական կազմակերպությունների, տոհմաբուծարանների և արհեստական սերմնավորման կայանների գործունեությունը.
ժգ) կազմակերպում է հակաանասնահամաճարակային կանխարգելիչ և հարկադիր միջոցառումներ` կենդանիների վարակիչ և զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների, թունավորումների կանխարգելման ու վերացման նպատակով.
ժդ) կենդանիների կարանտինային հիվանդությունների բռնկման դեպքում վարչատարածքային անասնաբուժական ծառայության մարմինների ներկայացմամբ, սահմանված կարգով, առաջարկում է համապատասխան տարածքում սահմանել կարանտին.
ժե) աջակցում է անասնաբուժական պետական տեսչությանը` տարածքային անասնաբուժական ծառայության, հակաանասնահամաճարակային կանխարգելիչ և հարկադիր միջոցառումների իրականացման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելիս.
ժզ) բույսերի պաշտպանության և կարանտինի բնագավառում համագործակցում է պետական լիազորված մարմնի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ.
ժէ) մասնակցում է բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պետական ծրագրերի մշակմանը և իր լիազորությունների շրջանակներում ապահովում է դրանց իրականացումը Մարզի տարածքում.
ժը) Մարզի տարածքում վերահսկում է բնապահպանական օրենսդրության կատարումը և խախտման փաստերի վերաբերյալ տեղյակ է պահում համապատասխան մարմիններին.
ժթ) աջակցում է արգելոցների, արգելավայրերի, հատուկ պահպանվող գոտիների պահպանությանը և օգտագործմանը, որսագողության, ապօրինի, ձկնորսության, ծառահատումների դեմ կազմակերպվող միջոցառումների իրականացմանը.
ի) համագործակցում է բնապահպանական խնդիրներ իրականացնող հասարակական կազմակերպություննեերի, ինչպես նաև քաղաքացիների հետ.
իա) մասնակցում է բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին առնչվող պետական ծրագրերի և կառավարման պլանների մշակմանը.
իբ) աջակցում է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանություն իրականացնող ծառայություններին.
իգ) համաձայնություն է տալիս կամ արգելում է լիցենզառուի հանքային իրավունքները, եթե տվյալ տարածքը բնակավայր է.
իդ) ապահովում է Մարզի տարածքում բնական պաշարներ օգտագործող օբյեկտների և սուբյեկտների գործունեությունը և ներկայացնում տեղեկատվություն.
իե) ապահովում է Մարզի անտառային տարածքներում հակահրդեհային միջոցառումների իրականացման աշխատանքները.
իզ) Մարզի վարչական տարածքներում անտառային հրդեհների մարման աշխատանքներին ներգրավում է մասնագիտացված ծառայություններին, անտառօգտագործողներին և բնակչությանը.
իէ) իրականացնում է պետական ծրագրեր՝ անտառների և անտառային հողերի պահպանության և օգտագործման նպատակով.
իը) վերահսկողություն է իրականացնում համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում հողային ֆոնդի նպատակային օգտագործման, հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ.
իթ) վերահսկողություն է իրականացում համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի բերրիության, հողի այլ օգտակար հատկությունների պահպանման, բարելավման և արդյունավետ օգտագործման գործընթացի նկատմամբ.
իժ) վերահսկողություն է իրականացում համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի խախտման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս հողի բերրի շերտի հանման, պահպանման և օգտագործման գործընթացի նկատմամբ.
լ) Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
լա) Գլխավոր քարտուղարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
լբ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
լգ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում իր Վարչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
լդ) Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
լե) Գլխավոր քարտուղարին է ներկայացնում Վարչության աշխատանքային ծրագրերը.
լզ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
լէ) ստորագրում է Վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
լը) Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
լթ) Գլխավոր քարտուղարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
լժ) Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
լի) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
խ)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.
Վարչության պետն ունի Oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-10-25 19:37:59