Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Կրթություն

Կրթություն

Կրթության բաժնի պետ

(0223) 2-36-63, 2-73-37 (+374) 223-2-37-58

Կենսագրություն
Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը ՝

ա/ ղեկավարում և կազմակերպում է Բաժնի ընթացիկ գործունեությունը.
բ/ վերահսկողություն է իրականացնում մարզային ենթակայության հանրակրթական հաստատություններում ՀՀ կրթության մասին օրենսդրության, պետական կառավարման լիազոր մարմնի ընդունած նորմատիվ իրավական ակտերի կատարման, կրթական և դաստիարակչական ծրագրերի իրականացման, պետական կրթական չափորոշիչների համապատասխանության նկատմամբ.
գ/ կազմակերպում է նախադպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումը.
դ/ կազմակերպում է մարզային ենթակայության պետական կրթական հաստատությունները մանկավարժական կադրերով ապահովելու աշխատանքները.
ե/ կազմակերպում և անցկացնում է առարկայական օլիմպիադաներ, մրցույթներ.
զ/ կազմակերպում է պետական, ազգային ու այլ տոների հետ կապված զանգվածային միջոցառումներ.
է/ համակարգում է հանրակրթությունից դուրս մնացած օրինախախտ, սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հաշվառման, նրանց ուսման մեջ ընդգրկելու և հնարավոր օգնություն կազմակերպելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները.
ը/ վերահսկողություն է իրականցնում ատեստատների, վկայականների դպրոցներում ստացման, բաշխման աշխատանքների նկատմամբ.
թ/ ապահովում է Բաժնի աշխատողների աշխատանքային կարգապահությունը.
ժ/ սահմանված կարգով մասնակցում է Բաժնի իրավասության մեջ մտնող հարցերի վերաբերյալ հանրապետական գործադիր մարմինների հետ պայմանագրերի նախագծերի քննարկմանն ու մշակմանը.
ժա/ ապահովում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, Մարզպետի տեղակալների հանձնարարությունների և առաջադրանքների, ինչպես նաև Գլխավոր քարտուղարի հրամանների, ցուցումների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում Վարչության պետին.
ժբ/ Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
ժգ/ Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
ժդ/ ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ժե/ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
ժզ/ Վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժէ/ Վարչության պետի հանձնարարությամբ քննարկում է քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները, ինչպես նաև պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների գրություններ և լուծում դրանց ընթացքը օրենքով սահմանված կարգով.
ժը/ Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
ժթ/ այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
ի/ ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթեր.
իա/ Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իբ/ Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իգ/ Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Վարչության պետի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
իդ/ ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իե/ իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ /սոցիալական երաշխիքներ/ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ /սահմանափակումներ/: 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-01-26 09:24:36