Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Հրաչյա Վարդանյան

Հրաչյա Վարդանյան

Քաղաքաշինության վարչության պետ

(0223) 2-36-63, 2-73-37 0223-2-19-46

Կենսագրություն

 Ամսաթիվ, տարեթիվ, ծննդավայր
25.02.1988թ. Կոտայքի մարզ, գ.Արամուս

Կրթություն
1995-2005թթ. Արամուսի Վլ. Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց
2005-2010թթ. Հայաստանի Պետական Ագրարային համալսարան, Հողաշինարարություն և հողային կադաստր ֆակուլտետ, բակալավր
2010-2011թթ. Հայաստանի Պետական Ագրարային համալսարան, Հողաշինարարություն և հողային կադաստր ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

Աշխատանքային գործունեություն
2011-2015թթ. «Անակնկալ հանդիպում» ՍՊԸ՝ գանձապահ
2015-2021թթ. Արամուսի համայնքապետարան՝ նախ առաջին կարգի մասնագետ, ապա առաջատար մասնագետ
17.03.2021թ. - 04.06.2021թ. ՀՀ Կոտայքի մարզպետի խորհրդական
04.06.2021թ.-20.12.2021թ.-Արամուս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար
08.02.2022թ.- 06.06.2022թ.-ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի խորհրդական
06.06.2022թ.-ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի մեկ աղջիկ

Գործառույթներ / իրավասություններ

Վարչության պետը՝
ա)ապահովում է Մարզպետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացմանն ուղղված աշխատանքների կատարումը.
բ) ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Մարզպետին վերապահված լիազորությունների իրականացման կազմակերպումը և Մարզպետի գործունեության օպերատիվությունն ու արդյունավետությունը.
գ) մշակում է առաջարկություններ համապատասխան բնագավառին առնչվող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրառման պրակտիկայի և կատարելագործման վերաբերյալ.
դ) մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի մշակմանը և կազմմանը.
ե) համակարգում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում կառուցապատման աշխատանքները.
զ)մասնակցում է Մարզի բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի, համայնքների վարչական սահմանների փոփոխման վերաբերյալ, հանրապետության տարածքային զարգացման տարաբնակեցման նախագծերի և ուրվագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների քննարկմանը, ապահովում է Մարզի վերանորոգման ենթակա օբյեկտների շինարարական աշխատանքների հսկողությունը.
է) համակարգում է հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի բացակայության դեպքերում քաղաքաշինական գործունեության նպատակով համայնքների ղեկավարների կողմից ներկայացված հողահատկացումների առաջարկությունների, առանց հողի կատեգորիայի փոփոխության, քաղաքաշինական նպատակով առանձին հողամասի գործառնական նշանակության փոփոխության վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի կողմից ներկայացված առաջարկությունների համաձայնեցումը.
ը) իրականացնում է քաղաքաշինության բնագավառում համայնքների ղեկավարների գործունեության պլանային ստուգումները.
թ) ապահովում է տեղական ինքնակառավարման մարմններում համապատասխան համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ և քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերին չհամապատասխանող շինարարության դեպքեր հայտնաբերելիս, ինչպես նաև քաղաքացիների դիմում-բողոքների հիման վրա ստուգումների իրականացման աշխատանքները.
ժ) իրականացնում է կապիտալ շինարարության և կապիտալ վերանորոգման պատվիրատուի գործառություններ, քաղաքաշինական գործունեության հսկողություն, ապօրինի շինարարության կանխում, կասեցում և վերացում.
ժա) կազմում է հաջորդ տարվա պետական բյուջեով Մարզպետարանի պատվիրատվությամբ կատարվող ծախսերի բյուջետային հայտերը.
ժբ) ապահովում է ինքնակամ կառուցապատման դեպքերի հայտնաբերման վերաբերյալ դատախազություն հաղորդումներ ներկայացնելու աշխատանքները.
ժգ) իրականացնում է պետական միջոցների հաշվին, Մարզպետարանի պատվիրատվությամբ իրականացված աշխատանքների ավարտական, հանձնման-ընդունման գործընթացին առնչվող փաստաթղթերի (ակտերի) նախապատրաստումը.
ժդ) իրականացնում է պատվիրատուի գործառույթներ` քաղաքաշինության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից կատարված հատկացումների գծով.
ժե) իրականացնում է Մարզի բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բնագավառի (ջրմուղ կոյուղի, ջրերի մաքրում, աղբի ու թափոնների վերամշակում) կազմակերպությունների աշխատանքների համակարգումը և կազմակերպումը, ինչպես նաև նշված ոլորտներում իրականացնում է շինարարության կազմակերպում և հսկողության իրականացում.
ժզ) ներկայցում է առաջարկություններ Մարզի բնակարանային և ենթակառուցվածքների համակարգում առկա խնդիրների և կատարված աշխատանքների ուսումնասիրման ու դրանց բարելավման ուղղությամբ.
ժէ) ապահովում է բնակչության հատուկ սպասարկում իրականացնող ծառայությունների գործունեության կազմակերպման և աջակցության աշխատանքները.
ժը) վերահսկում է միջհամայնքային հասարակական տրանսպորտի կազմակերպման աշխատանքները.
ժթ) ապահովում է մարզային նշանակության ճանապարհների, թունելների, կամուրջների, այլ ինժեներական կառույցների շինարարության, պահպանման և շահագործման աշխատանքները, աջակցում է հանրապետական նշանակության ճանապարհների շինարարության, պահպանման ու շահագործման աշխատանքների կազմակերպմանը
ի) վերահսկում է մարզային ավտոճանապարհների շինարարության նորոգման և պահպանության աշխատանքները, ցուցաբերում է աջակցություն հանրապետական նշանակության ճանապարհների աշխատանքների կազմակերպմանը.
իա) վերահսկում է մարզային ճանապարհների պաշտպանական գոտիներում շինությունների, կոմունիկացիանների և գովազդների տեղադրման օրինականության ուսումնասիրությունը, թույլտվությունների ուղղությամբ անհրաժեշտ առաջարկությունների ներկայացումը.
իբ) ներկայացնում է պետական բյուջեից բնագավառին անհրաժեշտ հատկացումների վերաբերյալ առաջարկություններ, կատարված հատկացումների գծով իրականացում է պատվիրատուի գործառույթներ.
իգ)վերահսկում է մարզային ավտոճանապարհների վիճակի ուսումնասիրության աշխատանքները, ըստ գործող կարգի կազմակերպում է դրանց դասակարգման աշխատանքները.
իդ) կազմակերպում է Մարզի քաղաքացիական պաշտպանության ինժեներական ծառայության աշխատանքները.
իե) Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
իզ) Գլխավոր քարտուղարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
իէ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
իը) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում իր Վարչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
իթ) Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
իժ) Գլխավոր քարտուղարին է ներկայացնում Վարչության աշխատանքային ծրագրերը.
լ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
լա) ստորագրում է Վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
լբ) Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
լգ) Գլխավոր քարտուղարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
լդ) Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
լե) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
լզ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.
Վարչության պետն ունի Oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-08-15 17:40:38