Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Արա Սիմոնյան

Արա Սիմոնյան

Մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ

(0223) 2-36-63, 2-73-37 (+374223) 2-37-34

Կենսագրություն

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

08. 05.1964թ. ՀՀ Կոտայքի մարզ, Կոտայք գյուղ

Կրթություն
1971-1981թթ․ Կոտայքի մարզի Կոտայք գյուղի միջնակարգ դպրոց
1982-1989 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ: Ավարտել է գերազանցությամբ

Աշխատանքային գործունեություն

1989-1990թթ. ՀԼԿԵՄ Աբովյանի շրջանային կոմիտե`Աբովյանի բուժմիավորման քարտուղար
1990 -1991թթ. Հայաստանի երիտասարդական միության Աբովյանի շրջանային խորհուրդ` կազմակերպական բաժնի վարիչ
1991-1993թթ. Հայաստանի երիտասարդական միության Աբովյանի շրջանային խորհուրդ` նախագահի տեղակալ
1993-1994թթ. ՀՀ Մշակույթի նախարարության «Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության» թանգարան`փոխտնօրեն
1994-2005թթ. ՀՀ Մշակույթի նախարարության «Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության» թանգարան» ՊՈԱԿ տնօրեն
2005-2006թթ. ՀՀ Աշխատանքի պետական տեսչության`Կոտայքի տարածքային կենտրոնի պետ
2006-2010թթ. ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի  կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալ
2010թ. ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի  կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ

Այլ տվյալներ

1983-1985թթ. ծառայել է բանակում
2015 թ. Պարգևատրվել է ՀՀ Մշակույթի նախարարության «Գրիգոր Նարեկացի» հուշամեդալով

Քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճան

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի խորհրդական

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը՝
       ա)համակարգում է   Մարզում  գործող  մշակութային և մարզական կառույցների` մշակութային  դպրոցների, թատրոնների, թանգարանների, գրադարանների, մշակույթի կենտրոնների, ինքնագործ խմբերի, մանկապատանեկան մարզադպրոցների  աշխատանքները. 
       բ)կազմակերպում է  Մարզի    մշակութային և մարզական միջոցառումների իրականացման  աշխատանքները.
       գ)վերահսկում է  Մարզի տարածքում գործող ոչ պետական մշակութային և մարզական կազմակերպությունների գործունեության համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը.
       դ) կազմակերպում է պետական մշակութային քաղաքականության իրականացումը Մարզում.
       ե)հսկողություն է իրականացնում  Մարզում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի  պետական ծրագրերի իրագործման ուղղությամբ.
       զ)աջակցում է մարզական կազմակերպությունների հանրապետական առաջնություններին, միջազգային մրցումներին Մարզի և համայնքների մարզիկների ու թիմերի մասնակցությանը.
       է)համակարգում է Մարզում երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքները.
       ը)վերահսկում է  հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում  <<Ֆիզիկական կուլտուրա>>, <<Երաժշտություն>>, <<Կերպարվեստ>> առարկաների դասավանդման վիճակը.
       թ)համակարգում է Մարզի տարածքում գործող պետական գրանցում ունեցող կրոնական կազմակերպությունների հետ իրականացվող աշխատանքները.
       ժ) աջակցում է Մարզում զբոսաշրջության  զարգացման պետական ծրագրերին.
       ժա)կազմակերպում է մարզային ենթակայության  մշակութային և սպորտային հաստատությունների  աշխատանքը,
       ժբ)իրականացնում է օրենքով սահմանված լիազորություններ պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագօրծման  ուղղությամբ.
       ժգ)կազմակերպում է մարզային  ենթակայության մշակութային  և սպորտային օբյեկտների կառուցումը, հանգստի գոտիների  ստեղծումը, պահպանումը ու շահագործումը.
       ժդ)կազմակերպում է   ազգային արժեք համարվող մշակութային նյութական և ոչ նյութական ժառանգությունների պահպանումը, տարածումը և զարգացումը.
       ժե)ապահովում է հանրապետական մարզական միջոցառումների տարածաշրջանային և մարզային փուլերի կազմակերպումը և անցկացումը.
       ժզ)համակարգում է  Մարզի  ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի կազմակերպությունների  գործունեությունը.
       ժէ)համակարգում է մանկապատանեկան սպորտի բնագավառում պետական իրավասու մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների համատեղ և համաձայնեցված գործունեությունը.
       ժը)կազմակերպում և անցկացնում  է Մարզի դպրոցականների շրջանում տարբեր մարզաձևերից տարածաշրջանային և մարզային մրցումներ, մասնակցում է  մանկապատանեկան սպորտի զարգացման ծրագրերի մշակմանը.
       ժթ)կազմում և ներկայացնում  է մարզական կարգերի և կոչումների շնորհման համար միջնորդագրերի նախագծեր.
       ի)կազմակերպում և անցկացում է ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և տարբեր մարզաձևերի մարզային մարզական միջոցառումներ.
       իա)մեթոդաբանական աջակցություն է ցուցաբերում ուսումնական և մշակութային կրթական հաստատություններին.
       իբ)մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի մշակմանը և կազմմանը.
       իգ)Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
       իդ)Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու  վերաբերյալ.
       իե)ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
       իզ)համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
       իէ)Վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
       իը)Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
       իթ)այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
       իժ)ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
       լ)Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
       լա)Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության,  ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
       լբ)Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված,  Գլխավոր քարտուղարի  գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների  պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
       լգ)ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է  համատատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
       լդ)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.
       Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլպարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-04-16 17:48:28