Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Հասմիկ Հակոբյան

Հասմիկ Հակոբյան

Քարտուղարության պետ

(0223) 2-36-63, 2-73-37 (+374223) 2-37-13

Կենսագրություն

Ամսաթիվ, տարեթիվ, ծննդավայր
02.05.1977թ. Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան

Կրթություն
1984-1994թթ. -Հրազդանի Հ.Օրբելու անվան N13 միջնակարգ դպրոց
1994-1999թթ.-Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտի «Ֆրանսերեն լեզու և գործնական հոգեբանություն» ֆակուլտետ

Աշխատանքային գործունեություն
1999-2008թթ.-Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտ` «Ֆրանսերեն լեզու» առարկայի դասախոս
13.06.2013թ.-17.12. 2013թ.- ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ
17.12.2013թ. - 2017թ.- ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի առաջատար մասնագետ
2017-2021թթ. -ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ
23. 08. 2021թ. -Նշանակվել է ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի քարտուղարության պետ

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի 3 երեխա
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Քարտուղարության պետը՝
       ա)ապահովում է Մարզպետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացմանն ուղղված աշխատանքների կատարումը.
       բ)ապահովում է Հայաստանի  Հանրապետության օրենսդրությամբ Մարզպետին վերապահված լիազորությունների իրականացման կազմակերպումը և Մարզպետի գործունեության օպերատիվությունն ու արդյունավետությունը.
       գ)մշակում է առաջարկություններ համապատասխան բնագավառին  առնչվող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության  կիրառման պրակտիկայի և կատարելագործման վերաբերյալ.
       դ) մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի մշակմանը և կազմմանը.
       ե) ղեկավարում  և  ապահովում է Մարզպետարանի  փաստաթղթաշրջանառության ողջ ընթացքը.
       զ) վերահսկում է օրենքով սահմանված կարգով քաղաքացիների դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների քննարկման արդյունքների մասին տեղեկացնելու աշխատանքները.    
       է) վերահսկում է արխիվային փաստաթղթերի գրանցամատյանը վարելու և յուրաքանչյուր նախորդ աշխատանքային տարվա բոլոր փաստաթղթերը  Մարզպետարանի արխիվ ընդունելու աշխատանքները.      
       ը)ղեկավարում է  արխիվային փաստաթղթերի համալրման, հաշվառման, պահպանման, օգտագործման և այդ  փաստաթղթերը  Հայաստանի ազգային  արխիվ հանձնելու աշխատանքները.
       թ) վերահսկողություն է սահմանում Մարզի խորհրդի նիստերի և Մարզպետի մոտ անցկացվող  խորհրդակցությունների   արձանագրման  աշխատանքների նկատմամբ.
       ժ) կազմակերպում և  ապահովում է Մարզպետարան հասցեագրված փաստաթղթերի էլեկտրոնային  մուտքագրումը, առաքումը, ելից համարների գրանցումը  և էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ողջ ընթացքը.
       ժա) հետևում է Մարզպետարանի ստորաբաժանումների կողմից ընթացք տրվող փաստաթղթերի կատարման ժամկետներին և յուրաքանչյուր շաբաթ տեղեկատվություն ներկայացնում Գլխավոր քարտուղարին.
       ժբ) վերահսկողություն է սահմանում պաշտոնական տեղեկագրերի գրանցման և նրանց շրջանառության ընթացքի ապահովման նկատմամբ.
       ժգ) վերահսկում և ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Մարզպետի և  պաշտոնատար անձանց այցելությունների, նրանց մասնակցությամբ  անցկացվող  արարողակարգային և այլ միջոցառումների նախապատրաստման ու կազմակերպման, ֆինանսատնտեսական,  նյութատեխնիկական և տրանսպորտային ապահովումը.
       ժդ) հսկողություն  է   իրականացնում վարչական վարույթի մատյանների վարման աշխատանքների նկատմամբ.
       ժե) համակարգում է   վարչական շենքերի  շահագործման  և  ավտոտրանսպորտային միջոցների  սպասարկման աշխատանքները.
       ժզ) համակարգում է էլեկտրաէներգիայի և  հեռախոսակապի  անխափան  մատակարարման  աշխատանքները.
       ժէ) համակարգում է  Մարզպետարանի  գույքագրման աշխատանքները.
       ժը) համակարգում է Մարզի համայնքների հողի հարկի և գույքահարկի հայտ-պահանջագրերի` ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից ստացման և համայնքներին բաշխելու գործընթացը.
       ժթ) Իր իրավասության սահմաններում միջոցներ է ձեռնարկում քաղաքացիների իրավունքները և  ազատությունները ապահովելու համար.
        ի) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է գրավոր հարցումների գործավարության աշխատանքները` քաղաքացիների դիմում-բողոքների վերաբերյալ.
       իա) Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է Քարտուղարության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
       իբ) Գլխավոր քարտուղարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու  և խրախուսելու   վերաբերյալ.
       իգ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
       իդ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում  Քարտուղարության  քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
       իե) Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
       իզ) Գլխավոր քարտուղարին է ներկայացնում Քարտուղարության աշխատանքային ծրագրերը.
       իէ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Քարտուղարության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
       իը) ստորագրում է Քարտուղարության  անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
       իթ) Քարտուղարության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
       իժ) Գլխավոր քարտուղարին, ըստ անհրաժեշտության,  ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Քարտուղարության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
       լ) Քարտուղարության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
      լա) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
       լբ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.
    Քարտուղարության պետն ունի Oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-10-25 19:37:59