Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Արման Թորոսյան

Արման Թորոսյան

Բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի պետի պաշտոնակատար

էլ. փոստ

Կենսագրություն

Ամսաթիվ, տարեթիվ, ծննդավայր

30.08. 1991թ. ք.Երևան

Կրթություն

1998-2007 թթ. Երևանի Վ. Պետրոսյանի անվան N 51 միջնակարգ դպրոց
2007-2008 թթ. Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի հենակետային վարժարան
2008-2012թթ. Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ճարտարապետության և դիզայնի ֆակուլտետ, բակալավրի դիպլոմ
2012-2014թթ. Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի Ազգային Համալսարանի ճարտարապետության ֆակուլտետ, մագիստրոսի դիպլոմ
2015-2018 թթ․ Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի Ազգային Համալսարանի ճարտարապետության ֆակուլտետ, ասպիրանտ

Վերապատրասումներ

11-16.10.2011թ. «Excelscout 2011 – reload» Եվրասիա տարածաշրջանի սկաուտական կազմակերպությունների վերապատրաստման դասընթաց, Ուկրաինա
10-12.2014թ. UNESCO-ի Լեհաստանի Ազգային հանձնաժողովի վերահսկողության ներքո Լյուբլինի տեխնոլոգիական համալսարանի՝ արդյունաբերական քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն ֆակուլտետի կողմից կազմակերպած՝ քաղաքաշինական ժառանգության պահպանման և վերակառուցման դասընթաց, Լյուբլին, Լեհաստան

Աշխատանքային գործունեություն

09.02.2015-01.09.2018թթ. Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի Ազգային Համալսարան, Ճարտարապետության Տեսության, Պատմաճարտարապետական Ժառանգության Վերականգնման և Վերակառուցման, Գեղեցիկ Արվեստի և Պատմության ամբիոնի դասախոս
26.12.2016-30.08.2019 թթ. «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի տնօրենի օգնական, ճարտարապետ
01.09.2018թ.Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի Ազգային Համալսարան, Ճարտարապետության Տեսության, Պատմաճարտարապետական Ժառանգության Վերականգնման և Վերակառուցման, Գեղեցիկ Արվեստի և Պատմության ամբիոնի ասիստենտ
10.08.2018թ. Ճարտարապետության թեկնածուի վկայական № 09088
11.09.2019. Նշանակվել է ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի պետի պաշտոնակատար

Տպագրված գիտական աշխատություններ

ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ 2015. Հ. II (57),
«Մարմաշենի վանական համալիրի գավթի վերակազմության հիմնավորում»
Proceedings of 8th International Conference «Contemporary Problems of Architecture and
Construction», 26-28 october 2016 Yerevan, Armenia
«Architectural problems of the modern churches in the Republic of Armenia»
ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ 2017. Հ. IV (67),
«Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցու համալիրը»
ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ 2017. Հ. IV (67),
«Գյումրիի Սուրբ Հակոբ Մծբնեցի եկեղեցու ճարտարապետությունը»
ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ 2018. Հ. I (68),
«Օձունի եկեղեցու կառուցվածքային տարրերի նախատիպերը»
ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ 2018. Հ. I (68),
«Բաղդասար Արզումանյանի ստեղծագործական ձեռագիրը»
Terra Lyon 2016, Theme 3: Culture and local development, 14 may 2018
«Peculiarities of the Armenian earthen residential houses»
Proceedings of 10th International Conference «Contemporary Problems of Architecture and
Construction», 22-24 september 2018 Beijing, China
«The peculiarities of newly built churches of Shirak province of the Republic of Armenia»
ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ 2018. Հ. IV (71),
«Կոտայքի մարզի նորակառույց եկեղեցիների ճարտարապետությոնը»
Proceedings of 11th International Conference «Contemporary Problems of Architecture and
Construction», 14-16 october 2019 Yerevan, Armenia
«Armenian diaspora’s church architecture»

Այլ տվյալներ

Ճարտարապետության թեկնածու, Ասիստենտ, Սկաուտ
Էլ. փոստ` arman.m.torosyan@gmail.com

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Վարչության պետին։
Բաժնի պետը՝
ա/ ապահովում և վերահսկում է մարզային ենթակայության ջրմուղ կոյուղու, ջրերի մաքրման և այլ կոմունալ կազմակերպությունների աշխատանքի իրականացումը.
բ/ ապահովում է աղբի ու թափոնների վերամշակման իրականացումը.
գ/ ապահովում է մարզի համայնքներում աղետի հետևանքով անօթևան դարձած ընտանիքների ամենամյա հաշվառման և հերթացուցակների ներկայացման վրա վերահսկողության իրականացումը.
դ/ ապահովում է պետական աջակցության ներդրումային ծրագրերով կառուցված բնակարանների անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացնելու գործընթացի, մարզպետի և քաղաքացու միջև Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պետական աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ պայմանագրի կնքման իրականացումը.
ե/ ապահովում է գյուղական համայնքների անապահով ընտանիքների գազամատակարարման ապահովման ծրագրի իրականացումը.
զ/ ապահովում է մարզի համայնքների կողմից բնակարանային խնդիրների լուծման և ենթակառուցվածքների գործունեության իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների համակարգումը.
է/ ապահովում է բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող զոհված /մահացած/ և հաշմանդամ դարձած զինծառայողների /ազատամարտիկների/ բնակարանային խնդիրների ուսումնասիրումը.
ը/ ապահովում է փախստականների համար կառուցված բնակարանների սեփականաշնորհման աշխատանքները.
թ/ ապահովում է համայնքների կողմից բազմաբնակարան շենքերում կառավարման մարմինների ձևավորմանն ու նրանց գործունեության բարելավմանն ուղղված աշխատանքները.
ժ/ ապահովում է մարզի բնակավայրերում խմելու ջրի, աղբահանության և բնակարանային սպասարկման դիմաց վարձավճարների հավաքագրման արդյունքների ամփոփումը.
ժա/ Վարչության պետի հանձնարարությամբ կազմակերպում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթեր ներկայացումը, դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների մշակումը.
ժբ/ Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
ժգ/ ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ժդ/ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
ժե/ Վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժզ/ Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
ժէ/ այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություններ և նյութեր.
ժը/ ստորագրում է բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
ժթ/ Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
ի/ Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար։
իա/ Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների.
իբ/ ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իգ/ իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։
Բաժնի պետն՝ ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ /սոցիալական երաշխիքներ/ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ /սահմանափակումներ/։

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2019-12-13 12:36:31